תקנון השתתפות במבצע קופון הנחה על עדשות הראייה צייס


מבצע קופון הנחה לעדשות ראייה צייס )להלן “המבצע”(, מנוהל על ידי חברת לפידות מדיקל ייבוא ושיווק בע”מ, ח.פ. 510130487( להלן: “החברה”( באתר האינטרנט לפידות ויז’ן www.lapidot-vision.co.il.
ההשתתפות במבצע כפופה להסכמתך )המשתתף( לתנאים המנויים להלן ולתנאי השימוש של האתר. כל פעולה למימוש המבצע מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
האמור בתקנון זה נכתב לצרכי הנוחיות בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


תקופת המבצע
1 .המבצע יחל ביום 2021.03.02 ,או בסמוך לכך, ויסתיים ביום 2021.12.31 או בסמוך לכך )להלן: “תקופת המבצע”(. החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצ רה או להאריכה, ללא הודעה מוקדמת.
2 .המבצע
1.2 במסגרת המבצע יוכל משתתף להיכנס לעמוד המבצע למלא את פרטיו )שם מלא, כתובת דוא”ל , טלפון( ולקבל קופון הנחה על עדשות הראייה של צייס:
1.1.2 קופון %20 הנחה על כל עדשות הראייה של צייס, למימוש בחנויות אופטיקה פרטיות מורשות בלבד . ההנחה לפי מחירון החברה הנ הוג מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. ללא כפל מבצעים.
או
2.1.2 קופון הנחה על סך 100 ₪ על עדשות צייס מולטיפוקל, למימוש בסניפי סופר פארם אופטיק בלבד. מעבר להנחות הרשת.
2.2 יתכן ומימוש הקופון יותנה על ידי חנות האופטיקה בעריכת בדיקת ראיה בתשלום, בכפוף לשק”ד האופטיקה ולא תהיה למשתתף כל טענה כנגד החברה בענין זה.
3.2 תוקף הקופון הינו למשך 60 י ום מיום הורדתו באתר.
4.2 כל משתתף רשאי להשתתף במבצע על פי תנאי תקנון זה.
5.2 חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Bot, Script, Robots, Crawlers וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות במבצע. משתתף אשר יעשה שימוש באמצעי אסור יפסל.
6.2 מיד לאחר מילוי הפרטים, ישלח למייל/סלולר, הקופון עם שם, מס”ד ותוקף הקופון ל-60 יום מיום הורדתו .
7.2 קבלת ההטבה הינה בכפוף להצגת הקופון.
8.2 למען הסר ספק החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל סוג שהוא בקשר למימוש הקופון ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושו ו/או עקב המבצע.
9.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/ או לשנות את המבצע ולהציע מבצע חלופי, על פי ש יקול דעתה הבלעדי, בין אם במהלך המבצע ובין שלאחר תום המבצע ולאורך תקופת הענקת ההטבה.
10.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת ההטבה בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
1.10.2 חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של מממש הקופון .
2.10.2 בעל ההטבה הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את ההטבה.
3.10.2 כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת ההטבה.
4.10.2 הפרת תקנון זה.
5.10.2 במידה ובעל ההטבה לא עמד בתנאי מתנאי התקנון ו/או המימוש, החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשלול ממנו את הזכות לקבלת ההטבה.
3 .הסכמה לקבלת דיוור ישיר ומידע שיווקי מהחברה
1.3 משתתף אשר אישר באתר )באמצעות סימון במקום המיועד לכך( כי הוא מסכים לקבל לכתובת הדוא”ל שמסר באתר, מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של החברה, החברה תהיה רשאית לשלוח לו מידע ו/או תכנים כאמור.
2.3 החברה מתחייבת שלא למסור את פרטי המשתתף, לרבות כתובת הדוא”ל, לצדדים שלישיים כלשהם שלא בהסכמתך, וכן להסיר את המשתתף מרשימת הדיוור שלה מיד עם קבלת הוראה בענין זה מהמשתתף באמצעות 1 משלוח דוא”ל לכתובת [email protected] או 2 יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות 1-700-70-33-30 טלפון’ במס החברה מטעם
4 .ביטול המבצע
1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, זכות זו שמורה גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בה
ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המבצע, תאריך המבצע, תקופתה או כל מועד המצוין בה, טיב ההטבה או אופן חלוקתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד הבית של המבצע באתר -lapidot vision ו/או בכפוף למתן הודעה למשתתף.
5 .תנאים נוספים
1.5 השתתפותך במבצע איננה מותנית בתשלום כלשהו. המבצע ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא ) as is .)לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, בגין תכונות המבצע, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופיו ומידת הקושי של המבצע. החברה איננה מתחייבת שהמבצע לא יופרע או י תנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל אתר המבצע.
2.5 בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המבצע ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון, ניתנת לחברה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במבצע.
6 .אחריות
1.6 החברה ו/או חברת ליים דיגיטל בע”מ )להלן: “חברת הדיגיטל”( ומי מטעמן אינם נושאים בכל אחריות באשר לאבדן פרטי המשתתף במבצע כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב של החברה ו/או של חברת הדיגיטל בהן נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם )לרבות עובדת השתתפותך במבצע ומועד השתתפותך(. החברה ו/או חברת הדיגיטל ומי מטעמן אינם נושאים באחריות למועד אספקתה של ההטבה או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה ממימוש קופון ההטבה ו/או בשל מעשה ו/או מחדל של כל צד שלישי ו/או של המשתתף, למעט אחריות החלה על החברה על פי דין.
2.6 הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמן , מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ולתוצאותיו.
3.6 הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיהן, מנהליהן ו/או מי מטעמן, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה )לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד( של צדדים שלישיים כלפיהם, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.
7 .קניין רוחני
1.7 כל זכויות הקניין הרוחני במבצע, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים )לוגו(, טקסט וכל חומר אחר הכלול במבצע. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, וזאת בכתב ומראש.
2.7 לחברה תהא הזכות לעשות כל שימוש במידע אשר תספק במהלך ההרשמה למבצע ובמהלך המבצע עצמו ואשר על כן הנך מוותר על כל טענה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה כנגד החברה בקשר עם האמור.
8 .דין, שיפוט והתיישנות
הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד, לפי הרלוונטי. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיומו.
9 .סופיות תנאי ההשתתפות
1.9 האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. החברה רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע והודעה בדבר השינוי תפורסם בערוצים שפורסמו מעלה. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על המבצע מיום כניסתו לתוקף ואילך.
2.9 בהשתתפותך במבצע כמשתתף שהזין פרטיו, הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך במבצע.
3.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
4.9 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה.
5.9 לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] בהצלחה!

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך