תנאי שימוש באתר והצהרת פרטיות כללי

כללי
המשתמש באתר (להלן: “האתר”) של המותג ספאטון – https://www.spatone.co.il/
בבעלות קבוצת לפידות (להלן: “המותג”) מסכים לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, וכן לכל דין החל על האתר ועל השימוש באתר, כאשר עצם השימוש באתר מהווה את הסכמתו של המבקר ו/או המשתמש באתר לתנאי השימוש באתר, על כל פרקיו ונספחיו, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטות במסגרתו, וכן לכל ההוראות ו התנאים המפורטים בו, וכן את התחייבותו לפעול על פיהם.
האתר מספק מידע ותוכן רב, בין היתר אודות המותג, המוצרים המפורטים בו והיצרן. תוכן האתר מוצג למשתמש “כמו שהוא” (“Is As )”ולפידות ו/או חברות קבוצת לפידות לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצרכיו ו/או מטרותיו של המשתמש, ולא יהיו אחראיות לשום שימוש ש יעשה באתר על ידי המשתמש,
במישרין או בעקיפין. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד והם לא ישמשו לפרשנות או לכל מטרה אחרת.
האמור לעיל ולהלן נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאי שימוש באתר
האתר הינו בבעלותה של קבוצת לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות בלבד. האתר נועד להביא לידיעת המשתמשים מידע כללי אודות לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות ו/או המותג ו/או המוצרים המשווקים על ידן ו/או תחומי פעילותן השונים. האמור באתר עשוי לכלול מידע פרסומי. כל המידע והנתונים שמפורטים באתר זה נועדו לידיעה כללית בלבד ולהעשרה, ואינם באים להחליף את האמור בעלון המוצר ו/או הוראות שימוש של היצרן. מובהר כי, כל וכן ו/או מידע וכיוצ”ב אשר מופיע באתר נועד להיות משאב מידע כללי והוא מסופק למשתמש
“כמות שהוא” ו”בהתאם לזמינות”. לפידות ו/או המותג לא מספק ים ת שירותים רפואיים או מקצועיים או ייעוץ רפואי או מקצועי דרך האתר, והמידע המסופק לא נועד להחליף ייעוץ רפואי על ידי רופא. אם אתם מעוניינים בשירותים או בייעוץ כאלה או זקוקים להם, עליכם להיוועץ בספק שירותי בריאות מקצועי. אין לפרש את פרסומו של כל תוכן ו/או מידע באתר כתמיכתה של לפידות ו/או המותג בדעות המבוטאות בו, או כהמלצה לטיפול ו/או לפעולה ו/או לשימוש בתרופה או בתכשיר ו/או מוצר כלשהו. התוכן באתר לא מהווה תחליף לייעוץ רפואי, לאבחנה או לטיפול מקצועי ואינו מחליף אותם. המשתמש באתר אינו רשאי להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. כל תוכן המצוי באתר כפוף לזכויות יוצרים, וכל שימוש בו, לרבות העתקתו ו/או הצגתו ו/או פרסומו וכיוצ”ב, בין אם למטרת צרכים מסחריים או פרטיים, הינו אסור בהחלט. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות תוכנו, שימוש לא חוקי כלשהו. הימצאות של קישורים (לינקים) באתר, לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה ו/או אין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על לפידות ו/או המותג ו/או מי מטעמן. אין לקשר בין אתר זה לכל אתר אחר, אלא בהסכמת לפידות, ובוודאי שאין לעשות כל שימוש מסחרי בקישור לאתר זה ו/או לאילו מתכניו.

הגבלת אחריות

לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות שומרות על זכות ן לבצע כל שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש באתר ו/או בתוכן המופיע באתר ו/או ב מערכת ההזמנות באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לשנות את תוכנו של האתר ו/או לעדכנו, לרבות תנאי השימוש בו ו/או תמחור המוצרים ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות שמפורסמים ו/או יהיו מפורסמים באתר, ובכל מידע כזה או אחר שנוצר על ידן ו/או על ידי משתמשים אחרים, בכל עת, לפי שיקול דעתן וללא התראה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ויחייב את המשתמש באתר עם המשך שימושו באתר. מובהר כי לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות רשאי ות להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מחיר, מבצע, הנחה או הטבה, וזאת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, והגם אם הוא טרם הוסר ו/או שונה באתר. לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות שומרות על זכותן הבלעדית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, ו/או להסיר את האתר ו/או לחסום אותו לגלישה בכל עת לפי שיקול דעתן וללא התראה מוקדמת ו/או בדיעבד. לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות ו/או מפעילי האתר מטעמן שומרים לעצמם את הזכות למחוק ו/או לערוך ו/או להשמיט תכנים המנוגדים לתנאי השימוש באתר ו/או לנהלי לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות, וכן להתיר או לאסור גישת משתמשים לאתר, וכל זאת בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. לפידות לא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או הפסד ו/או אבדן, שיגרמו כתוצאה מגלישה באתר ו/או שימוש במידע באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בקשר עם טעויות ו/או השמטות ו/או במידע שבאתר ו/או שימוש בקישורים שבאתר.

זכויות קניין

כל זכויות הקניין הרוחני של לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות, המופיעים באתר ובתוכן האתר וכל זכות מקבילה או נגזרת לקניין הרוחני הנ”ל הינם של לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות ב לבד, וכל שימוש בהם אסור בהחלט. בנוסף, התוכן של האתר ובכלל זה סימני המסחר ו/או השמות המסחריים ו/או התמונות ו/או המוצרים המופיעים באתר, הינם מוגנים על פי דין וכל שימוש מפר לרבות העתקה ו/או שכפול ו/או שינוי ו/או פגיעה בזכות היוצרים ו/או בזכיות הקניין שיש בהם, אסורים בהחלט ועלולים לגרור אחריהם תביעות משפטיות וחיוב בפיצויים ו/או בסעדים על פי דין. המשתמש באתר מתחייב לשפות את לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו ללפידות ו/או לחברות קבוצת לפידות , במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגד לפידו ת ו/או חברות קבוצת לפידות כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר.

הצהרת פרטיות ושימוש ב”עוגיות”

הצהרת פרטיות זו משולבת בתנאי השימוש, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וחלה על כל פעילויות השירותים הניתנים על ידי לפידות ו/או חברות לפידות ו/או מי מטעמן באתר ו/או על ידי האתר באופן ישיר ועקיף. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו בתנאי השימוש בכלל ובהצהרת פרטיות זו בפרט, אנא אל תשתמשו בשירותים הניתנים באתר. בהצטרפותכם לשירותים אלו באתר אתם למעשה מסכימים באופן מפורש לאיסוף כל המידע המפורט בהצהרה זו עליכם ועל השימושים שלכם לרבות מידע אישי ו/או מידע רגיש ו/או נתוני שימוש ועוד, וכן נותנים את הסכמתכם המפורשת לעשות שימוש במידע זה ובאמצעי ההתקשרות שלכם לצורך דיוור של דברי פרסומת המתייחסים למוצרים ו/או שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים אשר משווקים על ידי לפידות, אשר נרכשו על ידכם ו/או התעניינתם בהם באתר, וכן לכך שיעשה שימוש במידע שלכם לצורך מתן שירות לקוחות, ניהול מכירות, מחקר וסטטיסטיקה, שיפור ויעול האתר ועוד כהנה וכהנה פעולות שיבוצעו על ידי לפידות. בכל הנוגע לשימוש המידע לצורך דיוור של דרי פרסומת ומסרים שיווקיים, מצהיר ומאשר המשתמש כי בעת השימוש באתר ובכפוף למסירת פרטיו הוא נותן את הסכמתו המלאה לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקים מלפידות, אשר תהיה רשאית לשלוח אליו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי תקשורת אחרים ו/או נוספים אשר מסר המשתמש דברי פרסות ותוכן שיו וקי. מובהר כי, המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת על פי שיקול דעתו את הדיוור של לפידות אליו באמצעי התקשרות השונים באמצעות פניה לשירות הלקוחות של לפידות וכן באמצעות הסרה באותה הדרך שבה בוצע משלוח הדיוור. בעת השימוש באתר אנו משתמשים ב”עוגיות”, שהן למעשה קבצי טקסט שנשלחות על ידי דפדפן המשתמש לפי פקודת למחשבי לפידות. השימוש ב” עוגיות ” נעשה כדי לשפר את חוויית המשתמש בהתאמה אישית ואספקת תוכן רלבנטי למשתמש, וזאת בין היתר באמצעות “עוגיות” המקושרות למידע בר זיהוי שמסר המשתמש בעת רישום לאתר. בעת השימוש באתר מסכים המשתמש באופן מפורש לשימוש ב” עוגיות” ובטכנולוגיות דומות על ידי לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות ו/או מי מטעמן. ככל שאינך מעוניין לקבל “עוגיות”, תוכל בכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך, אולם לעדכונך כי נטרוך העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שהוא מסר בעת השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינו נכון, וכי הוא יודע שהמידע מסר ו/או ייאסף יישמר במאגרי המידע מטעם לפידות בהתאם לחוק. לפידות רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה המפורטת כאן, מעת לעת על פי שיקול דעתה. לפידות עושה מאמצים כדי לשמור על המידע שנמסר לה על ידי המשתמש ונאסף על ידו במסגרת השימוש באתר, אולם היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע וכי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם ואינה יכולה לערוב לאבטחת המידע המשודר במרשתת, והיא לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם או ייטען שנגרם למשמש כתוצאה חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על- ידי המשתמש באתר או מי מטעמו. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ“א- 1981 ,המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו המצוי במאגרי המידע של לפידות. ככל שהנך מעוניין בכך תוכל ליצור קשר בכתב עם שירות הלקוחות של לפידות.

סמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש בו, הינו הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לאתר ו/או לשימוש בו ו/או תנאי השימוש בו ו/או כל הקשור להטבות הניתנות בו ו/או כל עניין אחר, במישרין ובעקיפין, הינה של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד, ולא תהיה כל סמכות בעניין לכל בית משפט אחר. היה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכ ת, כי איזה מתנאי השימוש בטל ו/או אינו אכיף, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר תנאי השימוש באתר.

שונות

רישומי לפידות יהוו ראייה מכרעת בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות לגבי מסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים, ולא תישמע בקשר לכך כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין לפידות ו/או חברות קבוצת לפידות בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך