תנאי שימוש

אתר זה שייך לחברת גיליאד סיאנסז ישראל בע”מ (“גיליאד”). קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם תיכנס אל האתר ותשתמש בו. הגישה והשימוש במידע המופיע באתר כפופים לתנאי שימוש אלה. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא אל תגלוש אל האתר ואל תעשה בו כל שימוש.

כללי

המידע המסופק באתר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה המלצה לטיפול רפואי או תחליף להתייעצות עם רופא או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות. אין להשתמש במידע הכלול באתר למטרות אבחון בעיות בריאותיות ואין להסתמך על המידע המופיע באתר לשם אבחון או לשם מתן/קבלת או אי מתן/קבלת טיפול רפואי כלשהו.

הגבלת חבות ואחריות

אתר זה ותוכנו ניתנים על בסיס “כפי שקיים” (“AS-IS”) ו”כפי שזמין” (“AS-AVAILABLE”). גיליאד עושים מאמצים סבירים לכלול באתר תכנים ומידע מדויקים ועדכניים, אך אינם מתחייבים לדיוק, אמינות, שלמות, התאמה או עדכניות מוחלטים של המידע. גיליאד אינם מתחייבים שהאתר יהיה זמין, ללא הפרעה, ללא שגיאות או ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי גיליאד, ו/או מי מטעמם. גיליאד  ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, על פי דין או אחרת, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש עקב שימוש באתר או הסתמכות על מידע המופיע באתר או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או כל טעות או השמטה בתוכן האתר.

פרטיות

גיליאד אינם אוספים מידע מזוהה אודות משתמשי האתר. יחד עם זאת, חברה אשר מעניקה שירותי אחסנת האתר יכול שתאסוף, באמצעות אמצעים טכנולוגיים, את כתובת ה- IP ממנה התבצעה הגישה לאתר. בנוסף, יתכן שמפעיל מנוע החיפוש באמצעותו ניגש המשתמש לאתר אוסף נתונים ומידע אודות הגלישה באתר. המידע כאמור נאסף באמצעות השימוש בעוגיות(cookies)  שהינן פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו עושה שימוש המשתמש. העוגיות (cookies) מאפשרות לאסוף מידע כגון כתובת ה- IP  ממנה התבצעה הגישה לאתר ועוד.

המשתמש רשאי לסרב לקבל עוגיות (cookies) על ידי התאמת הגדרות בדפדפן. יחד עם זאת, אם המשתמש אינו מסכים לקבלת עוגיות (cookies) , המשתמש עשוי לחוות אי נוחות במהלך הגלישה באתר. כמו כן, גיליאד עושים שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics, המאפשרים להם לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם מספר הכניסות לאתר ביום, מספר הדפים שנצפו, הזמן הממוצע של גלישה באתר ועוד.

האתר מציע קישורים לאתרים אחרים, אשר גיליאד איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, גיליאד לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי כלשהו, בקשר עם השימוש באתרים האחרים לרבות כל תוכן ומידע שמפורסם בהם והנאסף בהם. אם יתגלה כי תנאי מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, אזי תנאי זה יהיה ניתן להפרדה מיתר תנאי השימוש מבלי להשפיע על אכיפת יתר תנאי השימוש.

גיליאד אינה מתחייבת להפעיל את האתר, כולו או חלקו, לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים מן האתר או לשנותם לפי שיקול דעתה, ובכלל זה לשנות את תנאי השימוש האלה, בכל עת וללא כל הודעה מראש.  אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לגיליאד לפי כל דין.  ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של גיליאד על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב. 

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם ממצה בינך לבין גיליאד בנוגע לאתר.  הדין שיחול על תנאי שימוש אלה ועל כל הקשור לשימוש של המשתמש באתר הוא הדין הישראלי. בתי המשפט בתל אביב, ישראל, יהיו בעלי סמכות השיפוט הבלעדית ליישוב כל חילוקי דעות או תביעות הנובעים מאתר זה או תנאי שימוש אלה. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

הצהרת נגישות

הצהרה על נגישות האתר עבור אנשים עם מוגבלויות.
חברת גיליאד סיאנסז ישראל בע”מ (“החברה”), רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתרי האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות באתריה. לשם כך אנו פועלים רבות כדי לאפשר ללקוחות עם מוגבלויות נגישות מלאה לנכסי החברה בערוצים הדיגיטליים.האמצעים הדרושים להנגשת האתר ננקטו בהתאם לתקנות שוויון זכויות עבור אנשים עם מוגבלויות (2013), וכן בהתאם לתקן הישראלי מס‘ 5568 המבוסס על הנחיות 2.0 WCAG, רמה AA, בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי נגישות וגורמים מקצועיים.

צור קשר

נשמח לענות על כל שאלה ולקבל כל הערה בנושא נגישות, בכתובת הבאה:

גיליאד סיאנסז ישראל בע”מ

ת.ד. 6090, החרש 4, הוד השרון 4524075
טלפון: 09-8802050
פקס: 09-8802052

וכן דרך פניות לרכז הנגישות של החברה, דקלה הרפז, בכתובת [email protected]

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך